Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu


Regulamin sklepu obowiązujący od 25.05.2018 r.Postanowienia Ogólne

 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.narzedziaspecjalistyczne.pl prowadzony jest przez Tesam S.C. z siedzibą w miejscowości Łabowa 256A, wpisany do działalności gospodarczej pod numerami numer 16410/01 i 16409/01 wydanymi przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, NIP: 734-00-28-716 REGON: 490021695. e-mail tesam@tesam.pl, nr telefonu +48 18 442 77 40.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.Definicje

 • Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
 • Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.
 • Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.narzedziaspecjalistyczne.pl.
 • Sprzedawca; Usługodawca - Firma motoryzacyjna Tesam S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 33-336 Łabowa 256A) wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 734-00-28-716 , REGON: 490021695.
 • Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

 • prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
 • umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 • newsletter.Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

Odpłatność:

 • świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • dostęp do poczty elektronicznej.
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
 • zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 • ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 • cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia.Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

 • w celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia.
 • złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – 1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia i 2. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę”.
 • zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą.
 • utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz 2. przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana Paragonem lub fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 

Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1) Elektroniczne
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 • rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-płatnością za pomocą Paypal.com

Usługobiorce zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Po upłynięciu tego czasu, brak wpłaty oznacza rezygnację z realizacji zamówienia i zmianę jego statusu na Anulowany.

2) Gotówkowe

 • płatność gotówką bezpośrednio w siedzibie firmy 33-336 Łabowa 256A
 • płatność gotówką za pobraniem u Kuriera


W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.narzedziaspecjalistyczne.pl są wyrażone walutach:
  • w złotych polskich (PLN).
  • w euro (EUR €)
  • w dolarach (USD $)
  • w funtach brytyjskich (GP Pound £)
  • w koronach czeskich (Kč)
    
 2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
  1. Cena brutto - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
  2. Cena netto – cena bez podatku Vat.

 


Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.narzedziaspecjalistyczne.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
   
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)  
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
    
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
   
 4. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
   
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Tesam S.C. zaleca sporządzić protokół szkodowy.
   
 6. Koszty dostawy dla przesyłki KRAJOWEJ
  - koszt wysyłki jest uzależniono od przedziału wagowego podanego poniżej.
    PRZEDZIAŁY WAGOWE:
    * do 1kg koszt wysyłki: 21zł
    * do 30kg koszt wysyłki: 26zł
    * powyżej 30kg koszt wysyłki po ówczesnym indywidualnym uzgodnieniu!
  - wysyłka jest wykonywana pocztą kurierską na koszt klienta, po uprzednim telefonicznym lub mailowym powiadomieniu.
   
 7. Koszty dostawy dla przesyłki ZAGRANICZNEJ
  - nie prowadzimy sprzedaży na terenie Niemiec,
  - koszt wysyłki jest podawany do kilku godzin po zamówieniu towaru,
  - koszt jest uzależniony od kraju do jakiego przesyłka ma być wysłana,
  - koszt wysyłki danej paczki ustala kurier przyjmujący zlecenie wysyłki zagranicznej,
  - koszt paczki jest uzależniona od wagi i kraju do którego paczka ma się udać.
   
 8. Wysyłka DARMOWA:
  - tylko na terenie Polski
  - przy zakupie powyżej 1000zł brutto
  - tylko za pomocą sklepu internetowego www.narzedziaspecjalistyczne.pl
   
 9. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostawy oraz płatności.
   
 10. Termin dostawy Produktu do Usługobiorcy wynosi do 14 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku płatności przelewem termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   
 11. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Usługobiorcy za pośrednictwem przewoźnika Usługobiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tesam@tesam.pl lub też pisemnie na adres: Tesam S.C. 33-336 Łabowa 256A. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • w wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • w wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 


Zwrot towaru przez konsumenta

 
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin 14 dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   
 2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia oraz dokumentu który załączono (Faktura Vat, Paragon). Numer zamówienia można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej, własnej poczty E-mail lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
   
 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:
  1. narzędzia rozpakowane z oryginalnie zafoliowanych opakowań
  2. narzędzia, które były używane, lub uszkodzone przez kupującego
  3. narzędzie jest niekompletne (zgubiono jego elementy)
    
 4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem. Formularz zwrotu można pobrać tutaj --> http://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/zwroty-towarow-pm-17.html.
   
 5. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
   
 6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.
   
 7. Tesam S.C. nie stosuje polityki towarów zastępczych.Gwarancja

 1. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Tesam S.C. z siedzibą i adresem w miejscowości 33-336 Łabowa 256A, wpisaną do działalności gospodarczej numer 16410/01 i 16409/01 wydany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza NIP: 734-00-28-716 REGON: 490021695. e-mail tesam@tesam.pl, nr telefonu +48 18 442 77 40 , a Klientami.
   
 2. Tesam S.C. udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w okienku przy produkcie (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu.
   
 3. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Tesam S.C..; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Tesam S.C. i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Tesam S.C. i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej.
   
 4. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru wynikających z niezgodności towaru z umową. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego

Szczegóły gwarancji można pobrać klikając w obrazek -->

 


Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.narzedziaspecjalistyczne.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Tesam S.C.. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
   
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego do pobrania tutaj --> http://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/serwis-narzedzi-pm-12.html.
   
 3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to ściągaczy hydraulicznych, zestawów do świec, blokad rozrządu, itd. itp.).
   
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
   
 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Tesam S.C. i może być serwisowany w autoryzowanym serwisie producenta zgodnie z warunkami gwarancji.
   
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku reklamacja nie będzie rozpatrywana. Chyba że sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w serwisie Tesam S.C..
   
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Koszty wysyłki reklamowanych przyrządów do producenta pokrywa Klient.
  2. Koszt zwrotu rozpatrzonej reklamacji jest dla Klienta darmowy, i pokrywa go w całości firma Tesam S.C..
    
 8. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
  Tesam
  Łabowa 256 A
  33-336 Łabowa

 2. Kontakt z serwisem:
  tesam@tesam.pl
  tel. +48 18 442 77 40Znaki towarowe i prawa autorskie na stronach internetowych

 
 1. Wszystkie nazwy marki, nazwy produktów i tytuły użyte na stronie internetowej są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi firmy Tesam S.C. lub znakiem towarowym trzeciego stopnia lub posiadaczy nazw handlowych. Nikt poza firmą Tesam nie jest uprawniony do korzystania z reprodukcji znaków towarowych Tesam lub nazw handlowych, gdyż może to stanowić naruszenie praw właścicieli marki Tesam.
   
 2. Każdorazowe projektowanie stron WWW, teksty, dokumenty, filmy, muzyka i / lub inne usługi oraz wybór i aranżacja materiałów oraz wszystkie kompilacje oprogramowania, wraz z kodem źródłowym oprogramowania (w tym apletów) oraz wszystkie inne materiały na tej stronie są chronione prawami autorskimi Tesam S.C. lub jej dostawcy. Dozwolone jest tylko kopiowanie i drukowanie w formie elektronicznej fragmentów strony internetowej gdy jest to konieczne w celu złożenia zamówienia z nami, lub za korzystanie z Serwisu jako zasobu handlowego.
   
 3. Nie wolno dokonywać innego rodzaju kopii strony w tym: korzystanie z informacji i materiałów na tej stronie, w tym reprodukcji w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikowanie, dystrybucja, lub publikowanie.
   
 4. Jeżeli chcesz korzystać z materiałów lub informacji z tej strony, musisz uzyskać od firmy Tesam S.C. uprzednią, pisemną zgodę.Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest Sprzedawca.
 

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/polityka-prywatnosci-pm-13.html

 


Postanowienia końcowe

 1. Tesam S.C. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
   
 2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
   
 3. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.tesam.pl
   
 5. umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
   
 6. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Konsumantami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   
 7. usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 8. zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   
 9. zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
   
 10. w przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   
 11. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
   
 12. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   
 13. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   
 14. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


--------------------------------------
Regulamin obowiązujący do 25 maja 2018 roku jest dostępny tutaj.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Sklep internetowy shopGold